Arbejdsgrupper

Sejs-Svejbæk Lokalråds arbejdsgrupper - både de aktive og de historiske

Hoved indholdArbejdsgrupperBemærk: De fleste links på denne side virker ikke i øjeblikket.

Sejs-Svejbæk Lokalråd har to generelle arbejdsgrupper: Naturgruppen og Klima- og miljøgruppen. Desuden findes i efteråret 2021 tre arbejdsgrupper, som arbejder med linjeføringen af jernbanen jf. trafikforliget 2021.

Nedenfor ses medlemmerne af de enkelte arbejdsgrupper:

Linjeføringsarbejdsgrupperne 2021

Arbejdsgruppe 1 Proces: Tovholder Anders Koed - desuden Søren Christiansen, Morten Fogt, Morten Hæk, Kasper Adelborg

Arbejdsgruppe 2 Data: Tovholder Thomas Frost Dalgaard - desuden Dorte Riishede, Pia Folkmann, Niels Erik Jensen, Frank Haupt Hansen, Søren Schütt Westergaard, Flemming Hardy Olsen, Daniel Lindvig

Arbejdsgruppe 3 Kommunikation: Tovholder Helle Præsius Busk - desuden Søren Schütt Westergaard, Lise Dybkjær

Læs mere om arbejdsgruppernes opgaver og resultater.

Naturgruppen

Naturgruppen består af:
Hans Farø Clausen, Langdalsvænget 13
Eske Eskesen, Borgdalsvej 12
Ingolf Gribsholt, Kildetoften 34
Jens Würgler Hansen, Kildetoften 32
Stine Degn Schölarth, Enebærvej 40
Helle Præsius Busk, Brombærvej 12
Daniel Lindvig, Sejs Søvej 83, daniel.lindvig@gmail.com, er kontaktperson.

Naturgruppen koncentrerer sin indsats om at gøre naturområderne i Sejs-Svejbæk tilgængelige for så mange borgere som muligt, så både natur og mennesker lever i et fornuftigt samspil.

Klima- og miljøgruppen

Klima- og miljøgruppen består af:
Lisbet Lund, Tyttebærvej 3
Poul Elmegaard, Sindbjergvej 1G
Majbritt Holden Boye, Langdalsvej 9
Aase I. Madsen, Lilleøvej 78, 2169 3558, aam@lille78.dk, er kontaktperson. 

Klima- og Miljøgruppen koncentrerer sin indsats om at forholde sig til kommunale udspil på området og sætte gang i arrangementer, der kan inspirere borgerne til selv at handle klima- og miljøvenligt.

Øvrige arbejdsgrupper

Plan- og vejgruppen var nedsat i 2018-2019 i forbindelse med indsatsen omkring lokalplan 36-012. Arbejdsgruppen er pt. gået i dvale, da opgaven i praksis varetages af lokalrådet selv. Gruppen bestod af Anders Koed (tovholder), Kasper Adelborg, Rasmus Würtz Nielsen. 

Trivselsgruppen var nedsat i 2015-2016, i forlængelse af arbejdet med udviklingsstrategien. Da målet med oprettelse af Sejs-Svejbæk Hjertestarterforening var nået i februar 2016, blev gruppen nedlagt. Trivselsgruppen bestod af: Karen Lykkegaard (tovholder), Inge Søndergaard Madsen, Torben Berwald Pedersen, Joan Holstrup og Pia Lykkegaard (1. gang også Helle Præsius Busk)

Trafiksikkerhedsgruppen var nedsat i 2006-2012. Arbejdsgruppen er pt. gået i dvale pga. manglende økonomiske muligheder. Den har senest bestået af: Kirsten Kristensen (tovholder), Hans Farø Clausen, Jonna Christensen, Kristian Mikkelsen, Richard Steele, Hanne Andersen, K. Winther, Mia Foltved og Anette Frost.
Trafiksikkerhedsgruppen har koncentreret sin indsats om at finde løsninger, så de farligste steder i trafikken, incl. jernbanen, i Sejs-Svejbæk bliver ufarlige - og så må det gerne se pænt ud også.

Jernbaneoverkørselsgruppen var nedsat i 2006 og 2007. Emnet er som sådan stadig aktuelt, men der har ikke siden borgermødet den 20. februar 2008 været idé i at etablere en ny arbejdsgruppe. Den har i 2006 og 2007 bestået af: Inger Sejberg Jensen, Jens Würgler Hansen, Hans Kurt Møller, Conny Valentin, Jonna Kristensen, Annette Bell og Maja H. Gulbæk (tovholder).
Arbejdsgruppen koncentrerede i sine aktive år indsatsen om at få åbnet jernbaneoverkørslen for enden af Stoubjergvej i Sejs og at bevare jernbaneoverkørslerne i Svejbæk. Opgaverne løses nu af Sejs-Svejbæk Lokalråd.

Kommissorium for arbejdsgrupperne

Kommissorium for arbejdsgrupperne under Sejs-Svejbæk Lokalråd
Gældende, vedtaget den 13. januar 2010
 • Arbejdsgruppen oprettes i Sejs-Svejbæk Lokalråds regi. Udtalelser på arbejdsgruppens vegne sker gennem Sejs-Svejbæk Lokalråd.
 • Kontakten mellem Sejs-Svejbæk Lokalråd og borgerne i Sejs-Svejbæk foregår gerne gennem arbejdsgrupperne, som forventes at bidrage med inspiration, holdninger og gode idéer til Lokalrådets arbejde, hvorefter eventuelle beslutninger kan tages af Lokalrådet.
 • Medlemmer: Et valgt medlem af Sejs-Svejbæk Lokalråd er altid kontaktperson og bindeled mellem arbejdsgruppen og Lokalrådet. Øvrige medlemmer af arbejdsgruppen optages løbende. Navn, adresse og mailadresse på arbejdsgruppens medlemmer sendes elektronisk til Sejs-Svejbæk Lokalråd.

Forretningsorden:

 • Referater fra arbejdsgruppens møder sendes elektronisk til Sejs-Svejbæk Lokalråd og offentliggøres på hjemmesiden.
 • Arbejdsgruppen beslutter selv mødehyppighed, eventuelle undergrupper mv.
 • Økonomi: Sejs-Svejbæk Lokalråd betaler kaffe/the og evt. brød til arbejdsgruppens møder. Mødeafholdelse i Multihuset aftales med forpagteren.
 • Ansøgning om økonomisk tilskud til særlige arrangementer skal behandles på Sejs-Svejbæk Lokalråds ordinære møder.

Arrangementer:

 • Sejs-Svejbæk Lokalråd og arbejdsgrupperne har følgende aftale med Multihusets bestyrelse: Lokalrådet kan til åbne lokale arrangementer vederlagsfrit på hverdage låne lokaler i Multihuset, mod at Lokalrådet selv stiller op/rydder af efterfølgende og sådan, at et evt. salg af øl/vand/kaffe ol. sker via forpagteren af Klubhuset.
 • Det er muligt at låne de 2 store sale i weekends, men det skal aftales i hvert enkelt tilfælde, idet lokalerne dér udlejes og derved giver økonomi til Multihuset.
 • Aftaler om lån af lokaler laves med forpagteren af Klubhuset, i så god tid som muligt og senest 3 uger før arrangementet, og aftalen skal i det omfang, det er muligt, søges indpasset, således at aflysning af øvrige planlagte aktiviteter undgås. 
 • Ved offentlige arrangementer skal Lokalrådet altid orienteres på forhånd og stå som medarrangør.

Vedtaget på Sejs-Svejbæk Lokalråds møde den 10. maj 2006, revideret den 21. oktober 2009 og revideret uændret den 13. januar 2010.