Kommissorium for arbejdsgrupperne

De til enhver tid nedsatte arbejdsgrupper under Sejs-Svejbæk Lokalråd arbejder under dette kommissorium. Det er fortsat gældende, selvom det blev vedtaget den 13. januar 2010

Arbejdsgruppen oprettes i Sejs-Svejbæk Lokalråds regi. Udtalelser på arbejdsgruppens vegne sker gennem Sejs-Svejbæk Lokalråd.

Kontakten mellem Sejs-Svejbæk Lokalråd og borgerne i Sejs-Svejbæk foregår gerne gennem arbejdsgrupperne, som forventes at bidrage med inspiration, holdninger og gode idéer til Lokalrådets arbejde, hvorefter eventuelle beslutninger kan tages af Lokalrådet.

Medlemmer

Et valgt medlem af Sejs-Svejbæk Lokalråd er altid kontaktperson og bindeled mellem arbejdsgruppen og Lokalrådet. Øvrige medlemmer af arbejdsgruppen optages løbende. Navn, adresse og mailadresse på arbejdsgruppens medlemmer sendes elektronisk til Sejs-Svejbæk Lokalråd.

Forretningsorden

Referater fra arbejdsgruppens møder sendes elektronisk til Sejs-Svejbæk Lokalråd og offentliggøres på hjemmesiden.

Arbejdsgruppen beslutter selv mødehyppighed, eventuelle undergrupper mv.

Økonomi: Sejs-Svejbæk Lokalråd betaler kaffe/the og evt. brød til arbejdsgruppens møder. Mødeafholdelse i Multihuset aftales med forpagteren.

Ansøgning om økonomisk tilskud til særlige arrangementer skal behandles på Sejs-Svejbæk Lokalråds ordinære møder.

Arrangementer

Sejs-Svejbæk Lokalråd og arbejdsgrupperne har følgende aftale med Multihusets bestyrelse: Lokalrådet kan til åbne lokale arrangementer vederlagsfrit på hverdage låne lokaler i Multihuset, mod at Lokalrådet selv stiller op/rydder af efterfølgende og sådan, at et evt. salg af øl/vand/kaffe ol. sker via forpagteren af Klubhuset.

Det er muligt at låne de 2 store sale i weekends, men det skal aftales i hvert enkelt tilfælde, idet lokalerne dér udlejes og derved giver økonomi til Multihuset.

Aftaler om lån af lokaler laves med forpagteren af Klubhuset, i så god tid som muligt og senest 3 uger før arrangementet, og aftalen skal i det omfang, det er muligt, søges indpasset, således at aflysning af øvrige planlagte aktiviteter undgås.

Ved offentlige arrangementer skal Lokalrådet altid orienteres på forhånd og stå som medarrangør.

Vedtaget på Sejs-Svejbæk Lokalråds møde den 10. maj 2006, revideret den 21. oktober 2009 og revideret uændret den 13. januar 2010