Fredning nord for Sejs-Svejbæk, 2021-2022

Det er Sejs-Svejbæk Lokalråds forståelse, at naturen og landskabet som nærmiljø er en vigtig medårsag til borgene i Sejs-Svejbæk har valgt at bosætte sig i området. Sejs-Svejbæk Lokalråd støtter op omkring proces for mulig fredning af arealer mellem Nordskoven og Linå Vesterskov for bibeholdelse af naturen som en del af vores bynære miljø.

Borgermøde 31. maj 2022 med borgerinddragelse, debat og inspiration til den videre proces

Der blev på Sejs-Svejbæk Lokalråds borgermøde den 31. maj 2022 fremvist syv plancher om: Fredning af område omkring Sindbjerg-Stoubjerg (historien); Fredningsproces; Sagsforløb indtil videre; Formål - varetagelse og tarv; Dalene ved Resenbro - eksempel på fredning; Rettidig omhu; Konsekvens ved bebygget naturområde. 

Se plancherne i denne pdf-fil (7,6 Mb)

I løbet af juni 2022 har adskillige medlemmer af Klima- og Miljøudvalget samt andre byrådspolitikere mødtes med lokalrådets formand og næstformand og er blevet orienteret.

Holdningstilkendegivelse og politisk behandling

Byrådet v/Klima- og Miljøudvalget skal i efteråret 2022 drøfte mulighederne for at udvide fredningen ved Sindbjerg og Stoubjerg (se nedenstående figur med den foreslåede fredning farvet).

Klima- og Miljøudvalget har i maj 2022 drøftet fredningen med baggrund i Sejs-Svejbæk Lokalråds holdningstilkendegivelse af 5. marts 2022

I forbindelse med kommuneplan 2020 for Silkeborg Kommune blev en fredning af områderne nord for Sejs-Svejbæk drøftet. I efteråret 2021 afholdte det daværende Klima- og Miljøudvalg et møde for lodsejere, og i maj 2022 har det nuværende Klima- og Miljøudvalg, så småt sat gang i processen igen

Kort med markering af de områder omkring Sejs-Svejbæk og Sejs Hede, som foreslås fredet